Nya perspektiv på lärande - utbildning i en föränderlig värld

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MV081

Kod
1MV081
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Hållbar utveckling G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 7 mars 2019
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

60 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och kritiskt relatera till centrala begrepp, teorier och tvärvetenskapliga metoder inom utbildning, lärande, undervisning och hållbarhet;
  • redogöra för och kritiskt jämföra olika typer av utbildningsmodellers möjligheter och begränsningar;
  • utforma och genomföra undervisningstillfällen som möjliggör ett tvärvetenskapligt, kreativt och kritiskt lärande;
  • utforma effektiva strategier för hur utbildning kan bidra i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling;
  • skriftligt, muntligt och visuellt kommunicera frågor rörande utbildning och hållbarhet;
  • initiera, planera, genomföra och utvärdera ett avgränsat projektarbete inom kursens område.

Innehåll

Kursens innehåller en genomgång av olika perspektiv på utbildning, lärande, undervisning och hållbar utveckling som grundar sig i en begreppsmässig, teoretisk inläsning, diskussion och förståelse av dessa frågor samt en översikt av olika tvärvetenskapliga metoder och pedagogik inom området. Aktuell och för kursen relevant forskning från olika ämnen som till exempel aktiv studentmedverkan, utbildning för hållbar utveckling, miljö och utbildning, (utbildnings-) sociologi, filosofi och psykologi, samt genusvetenskap, varvas med erfarenheter från aktiva utbildare och förs samman i en kritisk dialog mellan studenter och inbjudna gäster. Skillnader, möjligheter och begränsningar mellan olika utbildningsfilosofier och utbildningsmodeller utreds och diskuteras. Kursen behandlar studentens egen roll och handlingsutrymme gällande utbildning och hållbar utveckling, där mer praktiska moment fokuserar på hur olika typer av utbildningstillfällen med olika målgrupper kan planeras och genomföras på sätt som främjar lärande, kritiskt tänkande och kreativitet. På en mer övergripande systemnivå diskuteras och utformas olika strategier för hur utbildning kan bidra i arbetet för en rättvis och hållbar utveckling. Under hela kursen arbetar studenten aktivt med att utveckla förmågan att kunna kommunicera på olika sätt i olika sammanhang. I det projektarbete som genomförs under kursen sammanlänkas teori med ett praktiskt utvecklings- och förändringsprojekt inom en avgränsad utbildningssituation i relation till en större hållbarhetskontext.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Föreläsningarna ges av gästföreläsare från olika akademiska discipliner och andra relevanta samhällssektorer. Stort utrymme ges till aktivt studentdeltagande och kritisk reflektion. Deltagande vid seminarier och workshops är obligatoriskt. Icke-obligatoriska studiebesök eller motsvarande kan förekomma.

Examination

Studenten examineras genom skriftliga förberedelser inför (4 hp) och aktivt deltagande vid seminarier och workshops (3 hp), samt genom skriftlig redovisning (7 hp) och muntlig framställning (1 hp) av ett projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin