Genus och sexualitet

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 5KA108

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
5KA108
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kulturantropologi G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 24 oktober 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kulturantropologi och etnologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Historia 1b/1a1+1a2, Samhällskunskap 1b/1a1+1a2 eller Historia A, Samhällskunskap A (områdesbehörighet A1/1)

Mål

Kursens syfte är att ge fördjupad kunskap om nutida antropologiska perspektiv på genus och sexualitet. Den behandlar antropologiska, psykologiska och feministiska perspektiv, samt etnografiskt material med tematisk inriktning på genus och sexualitet. Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna problematisera kulturella föreställningar om genus och sexualitet, samt redogöra för hur kulturantropologiska perspektiv och begrepp tillämpas i analyser på temat.

Innehåll

Kursen behandlar genus och sexualitet ur olika teoretiska och antropologiska perspektiv. Kursen ger insikter om hur genus och sexualitet formas i bestämda kulturella och historiska sammanhang, och om vad det betyder att genus och sexualitet genomsyrar både individers självuppfattningar och samhälleliga maktstrukturer.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar och/eller seminarier och gruppövningar. Undervisningen kan kompletteras med visning av etnografisk film. Deltagande i föreläsningar är betydelsefullt för att tillägna sig det kunskapsstoff som krävs vid examination. Vid seminarier och gruppövningar är närvaro obligatorisk.

Examination

Examination sker i någon eller några av följande former: skriftliga prov, PM-skrivning, grupparbeten, aktivt seminariedeltagande eller muntlig tentamen. Kursen bedöms med något av betygen Godkänd, Väl Godkänd eller Underkänd.

Övriga föreskrifter

Kursen får inte medtas i examen tillsammans med Kulturantropologi A eller Introduktionskurs på kandidatprogrammet Kultur, samhälle och etnografi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin