Nya perspektiv på 1800-talets amerikanska litteratur

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN520

Kod
5EN520
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 januari 2019
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten kunna

  • visa insikt om huvudströmmarna inom amerikansk litteratur från 1800-talet;
  • visa förtrogenhet med forskningen om 1800-talets amerikanska litteratur;
  • visa förståelse av historiska och politiska händelser samt idéer under perioden som påverkat den amerikanska litterära traditionen;
  • samla och bearbeta kritiskt material;
  • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;
  • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Genom den moderna litteraturforskningens strategier och paradigmer behandlar kursen de sociopolitiska omvandlingarna i 1800-talets USA, med utgångspunkt i representativa litterära texter. Kursen utforskar hur den här litteraturen reflekterar över motstridiga definitioner av ras, kön, imperium, känslor och nationalitet.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin