Aktuella trender i kemin

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB467

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB467
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för aktuella trender inom kemisk forskning, speciellt avseende vald specialisering inom masterprogrammet
  • självständigt utföra informationssökning i relevanta databaser
  • sammanfatta och kritiskt analysera vetenskapliga artiklar med särskild hänsyn till vetenskapliga metoder och frågeställningar
  • diskutera vetenskaplig etik och samhälleliga effekter av kemisk forskning och utveckling
  • bedöma och värdera olika typer av argument och informationskällor med relevans för programmet med medvetenhet om deras möjligheter och begränsningar

Innehåll

Val av och sökning i vetenskapliga databaser; genomgång av olika områden av aktuell kemisk forskning, dels gemensamt för alla men även i mindre grupper beroende på vald inriktning. dokumentation av vetenskapliga resultat. Problematik kring plagiat.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier. Obligatorisk närvaro på både föreläsningar och seminarier.

Examination

Skriftliga sammanfattningar av givna seminarier och under kursen presenterade forskningsområden.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin