Avancerad masspektrometri

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB159

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB159
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive Separation och masspektrometri, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda kunskaper i högupplösande masspektrometri med analytisk inriktning for att lösa analytiska frågeställningar inom biologi, veterinär- och humanmedicin (molekylär diagnostik).
  • motivera val av lämpliga kombinationer av provupparbetning, kromatografisk eller elektroforetisk separation och masspektrometrisk detektion för att besvara analytiska problemställningar.
  • tillämpa multivariat dataanalys och bioinformatiska verktyg för att lösa analytiska frågeställningar
  • förklara användandet av masspektrometri som ett analytiskt verktyg för att lösa biologiska frågeställningar inom fältet för molekylär avbildning.
  • utföra laborativt arbete med de väsentligaste separations- och analysmetoderna for biologi och molekylärdiagnostik och redogöra för erhållna resultat på ett vetenskapligt sätt.

Innehåll

Översikt av modern instrumentering inom högupplösande masspektrometri inkluderande Fourier transform jon cyklotron resonans MS (FTICR), Orbitrap MS och avbildande MS. Tonvikten läggs vid vilka förutsättningar och möjligheter som erbjuds för olika kombinationer av separationsmetoder, avbildningstekniker och masspektrometri, där såväl kvalitativa som kvantitativa analytiska aspekter beaktas. Verktyg för analytisk datautvärdering för frågeställningarna.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppdiskussioner, laborationer, demonstrationer, seminarier och kommunikationsträning (muntlig och skriftlig).

Examination

Skriftligt prov (7,5 hp). Laborationerna tillsammans med muntlig och skriftlig redovisning motsvarar 7,5 hp. Slutbetyget erhålls såsom en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Laborationer, seminarier och kommunikationsträning är obligatoriska moment. Kursen kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med kursen 1KB158 Avancerad masspektrometri, 10.0 hp

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin