Biokemi III

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB418

Kod
1KB418
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara struktur-funktionssamband för biomolekyler
  • förklara och diskutera komplexa sammanhang inom och mellan biokemiska processer såsom flöde av genetisk information, energimetabolism och signaltransduktion
  • utifrån aktuell primärlitteratur diskutera och presentera aktuella biokemiska forskningsrön

Innehåll

Genomets biokemiska uttryck i termer av struktur och funktion samt tid och rum. Biomolekyler och deras omvandling, omsättning av energi och materia, katalys och kontroll av biokemiska reaktioner, samt signaltransduktion, informationsöverföring och reglering. Evolution av proteiner och nukleinsyror.

Kursen behandlar aktuell biokemisk forskning där både experimentella och teoretiska aspekter omfattas.

På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering.

Undervisning

Kursen bedrivs i form av teoretiska självstudier med regelbundna uppföljande seminarier. Aktivt deltagande i seminarieverksamhet är obligatoriskt. Inom kursen skall dessutom ett gemensamt samt ett enskilt litteraturprojekt genomföras.

Examination

Muntlig examination av teoriavsnittet anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 10 hp. Det gemensamma projektet examineras skriftligt och det individuella projektet examineras muntligt och skriftligt. Projektarbeten inom kursen motsvarar 5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin