Enzymologi och bioorganisk katalys

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB424

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB424
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp. 60 hp kemi varav minst 10 hp på avancerad nivå. Biokemi, 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • analysera samband mellan struktur och funktion i biokatalyserade reaktioner.
  • förutsäga tänkbara mekanismer för en given reaktion.
  • utforma strategier för analys av katalyserade reaktioners kinetiska mekanismer.
  • ge exempel på tillämpningar av biokatalys för industriella och andra ändamål.

Innehåll

Reaktionsenergier, reaktionskoordinater, aktiverade komplex och övergångstillstånd (termodynamiska aspekter av katalys). Enzymkinetik (steady­state­kinetik, pre­steady­state kinetik). Reaktionsmekanismer (ligandbindning; katalytiska grupper: syra/bas, nukleofil, elektrofil, co­faktorer, metaller och entropieffekter). Struktur­reaktivitets­korrelationer (t. ex. Hammett­ekvationen). Experimentell analys av katalytiska kinetiska mekanismer (spektrometri, röntgenkristallografi, stopped flow, isotopieffekter). Statistiska metoder för modellidentifiering. Modellering av enzymatiska reaktioner. Stereokemiska mekanismer. Struktur/funktionssamband (proteinveckning, mutagenes, enzyminhibition, evolution av katalytisk mekanism, katalytiska antikroppar). Katalytisk nukleinsyra (ribozymer, katalytiskt DNA).

Undervisning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer. Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt. Dessutom skall ett obligatoriskt litteraturprojekt genomföras.

Examination

Skriftligt prov (8 hp). Laborationer samt muntlig och skriftlig redovisning av litteraturprojekt (7 hp). Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas tillsammans med 1KB463 Enzymologi och bioorganisk katalys, 15 hp.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin