Enzymologi och bioorganisk katalys

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB463

Kod
1KB463
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive minst 15 hp i Organisk kemi eller Biokemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • analysera samband mellan struktur och funktion i biokatalyserade reaktioner.
  • förutsäga tänkbara mekanismer för en given reaktion.
  • utforma strategier för analys av katalyserade reaktioners kinetiska mekanismer
  • ge exempel på tillämpningar av biokatalys för industriella och andra ändamål.

Innehåll

Reaktionsenergier, reaktionskoordinater, aktiverade komplex och övergångstillstånd (termodynamiska aspekter av katalys). Enzymkinetik (steady-state-kinetik, pre-steady-state kinetik). Reaktionsmekanismer (ligandbindning; katalytiska grupper: syra/bas, nukleofil, elektrofil, co-faktorer, metaller och entropieffekter). Struktur-reaktivitets-korrelationer (t. ex. Hammett-ekvation). Experimentell analys av katalytiska kinetiska mekanismer (spektrometri, röntgenkristallografi, stopped flow, isotopieffekter). Statistiska metoder för modellidentifiering. Modellering av enzymatiska reaktioner. Stereokemiska mekanismer. Struktur/funktionssamband (proteinveckning, mutagenes, enzyminhibition, evolution av katalytisk mekanism, katalytiska antikroppar). Katalytisk nukleinsyra (ribozymer, katalytiskt DNA).

Undervisning

Kursen bedrivs i form av föreläsningar, seminarier, övningar och laborationer. Deltagande i övningar och laborationer är obligatoriskt. Dessutom skall ett obligatoriskt litteraturprojekt genomföras och redovisas i muntlig och skriftlig form.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och motsvarar 8 hp. Laborationer och litteraturprojekt motsvarar 7 hp. För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationer.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kan inte tillgodoräknas i examen samtidigt med Bioorganisk katalys 15 hp (1KB450).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin