Kemiska bibliotek och effektiv syntes

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB455

Kod
1KB455
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • presentera och diskutera avancerade metoder i organisk syntes
  • ta fram relevant information från litteraturen genom databassökning
  • tillämpa olika syntesverktyg på små och medelstora molekyler
  • beskriva och planera diversitetsorienterad syntes (DOS)
  • presentera, diskutera, planera och genomföra konstruktion och utvärdering av ett bibliotek av molekyler med låg molekylvikt

Innehåll

Genomgång av olika syntesplaneringsverktyg t.ex. retrosyntes, DOS och "high-throughput"-strategier samt dess tillämpning i organisk syntes. Reaktivitet och selektivitet i

organisk-kemiska transformationer, samt deras betydelse för syntesplanering.

Individuell designuppgift, inklusive syntesplanering, litteratursökning- och presentation, samt

experimentellt arbete mot föreslagna målmolekyler.

Kommunikationsträning i form av skriftliga och muntliga presentationer, textkommentering

och opposition.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i form av laborativa och teoretiska övningar och projekt. En betydande del av kursen sker i projektform, där studenterna både kommer att jobba individuellt och i grupp.

Examination

En skriftlig tentamen ges vid kursens slut (10 hp). Rapporter examineras med skriftlig och muntlig presentation med opposition. Obligatoriska övningar, laborationer och rapporter motsvarar 5 hp. , Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och de obligatoriska momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin