Moderna metoder för organisk syntes

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB443

Kod
1KB443
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive minst 15 hp organisk kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • identifiera och jämföra de relativa fördelarna med olika moderna syntetiska metoder
  • presentera och kritiskt utvärdera aktuell vetenskaplig litteratur om syntetiska metoder för organisk syntes
  • hitta relevant litteraturinformation genom databasökning
  • analysera, planera och utföra syntes av organiska föreningar med hjälp av moderna metoder
  • diskutera reaktioners selektivitet utifrån mekanistiska aspekter.

Innehåll

Katalytiska och stökiometriska metoder för syntes av organiska föreningar, inklusive aktuella metoder för bildning av C-C, C-N och andra C-heteroatombindningar. Presentation av litteraturrapporter om framsteg inom organisk syntetisk metodik. Kommunikationssträning, inklusive återkoppling och opposition. Laboratorieprojekt baserade på modern syntetisk metodik.

Undervisning

Föreläsningar, problemlösningssessioner, seminarier och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen (7 hp) anordnas i slutet av kursen. Laborationer och övriga obligatoriska moment motsvarar 3 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från de ingående momenten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin