Organisk-kemisk spektroskopi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB465

Kod
1KB465
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi inklusive Organisk kemi I, 10 hp, eller Fysikalisk kemi, 10 hp, eller motsvarande. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter gokänd kurs skall studenten kunna:

  • handha spektroskopisk utrustning såsom UV, MS, IR, NMR-spektrometrar.
  • analysera och tolka spektrala data så att produkten kan identifieras.
  • relatera NMR-parametrar såsom kemiskt skift, (chemical shift) skalära kopplingskonstanter, och relaxationstidskonstanter till molekylers struktur
  • analysera och tolka 1D och 2D NMR-spektra.
  • undersöka och utreda strukturen av typiska organiska föreningar (molekylvikt upp till ca. 500 Da) med hjälp av lämpliga magnetiska kärnresonans-experiment.
  • tillämpa ovanstående kunskaper för att på ett kritiskt och granskande sätt föreslå strukturen hos okända föreningar efter analys och tolkning av givna spektrala data.

Innehåll

Spektroskopiska metoder för strukturanalys såsom masspektrometri, kärnmagnetisk resonans, infraröd- och ultraviolett spektroskopi. Bakgrund till NMR-fenomenet, samband mellan NMR-spektra och molekylers struktur. Upptagning av rutinspektra (proton och kol), grundläggande databehandling (t.ex. viktningsfunktioner). 1D NMR-tekniker: dekoppling, DEPT, relaxationsmätning, magnetiseringsöverföring, NOE differensspektra. 2D NMR-tekniker: Homo- och heteronukleär korrelation (COSY, TOCSY, HSQC, HMBC), mätning av nukleär Overhauser-effekt (NOESY, ROESY). Särskilt vikt läggs på att kursdeltagaren lär sig den praktiska användningen av NMR-utrustningen..

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar, lektioner, gruppövningar, laborationer, och seminarier. Muntlig och skriftlig redovisning övas. Seminarier, laborationer och därtill hörande genomgångar och redovisningar såväl muntliga som skriftliga är obligatoriska.

Examination

Skriftligt prov i slutet av kursen. Godkänt laboratoriearbete krävs också för att kursen skall godkännas. Det skriftliga provet motsvarar 3 hp. Laborationerna och därtill hörande redovisningar motsvarar 4,5 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin