Ledarskap, masterkurs

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 2FE819

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
2FE819
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Företagsekonomi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 7 februari 2018
Ansvarig institution
Företagsekonomiska institutionen

Allmänt

Masterprogram i företagande och ledning - specialisering Marknadsföring, Internationellt företagande, Organisation. Masterprogram i redovisning och finansiering - specialisering Ekonomistyrning.

Behörighetskrav

Kandidatexamen om 180 hp med minst 90 hp företagsekonomi.

Dessutom krävs kunskaper i engelska motsvarande Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.) Undervisningen sker på engelska varför mycket goda kunskaper i engelska är en förutsättning för att tillgodogöra sig utbildningen.

För inresande utbytesstudenter kan undantag göras från kravet om 90 hp företagsekonomi om särskilda skäl anses föreligga. All undervisning sker på engelska varför mycket goda språkkunskaper i engelska är en förutsättning för att kunna tillgodogöra sig utbildningen.

Mål

Kraven på ledare ökar ständigt av olika orsaker, och ett starkt ledarskap är konstant påkallat av både interna och externa aktörer. Chefer tvingas navigera mellan olika logiker, och ibland motsägelsefulla och oförenliga krav, med lite utrymme för individuella eller personliga lösningar. Uppgiftsorienterade aktiviteter för intern effektivitet är en dimension som kan komma i konflikt med relationsorienterade förväntningar från medarbetarna, kollegor, ägare eller samhället. Att leda nystartade företag skiljer sig från ledning av etablerade eller publika verksamheter. Särskilt utmanande är aktiviteter som uppmuntrar till förändring, innovation och utveckling, med andra ord ett framgångsrikt ledarskap i en konkurrensutsatt omgivning.

Målen med kursen är att:

 • Utveckla studentens analytiska tolkningsförmåga av den mångfacetterade ledningsrollen, och specifikt den övergripande förändrings- och utvecklingsrollen.
 • Tolka och tillämpa centrala dimensioner och förmågor i relation till olika ledningsuppdrag och kontexter.
 • Förbereda studenten för att utveckla sin egen värdebaserade ledarstil, i relation till medarbetare, externa aktörer, ägare och överordnade.

Efter kursen kommer studenterna att kunna:

 • Redogöra för olika teoretiska perspektiv och modeller på ledning och ledarskap.
 • Urskilja och jämföra olika analysmodellers tillämpbarhet i praktiken.
 • Förstå och reflektera över hur omvärlden påverkar ledningsutrymmet.
 • Analysera verklighetsbaserade ledningskontexter ur olika relevanta teoretiska perspektiv, samt reflektera kring ledares olika valmöjligheter för att hantera praktikens utmaningar.
 • Analysera interna och externa aktörer och organisationers inverkan på ledares handlingsutrymme.
 • Uttrycka principer för en etiskt och samhälleligt ansvarsfull värdegrund för ledare och ledning.

Innehåll

Förståelse för ledning och ledarskap behöver tolkas utifrån generella och specifika perspektiv. Kursen är uppdelad i fyra huvuddimensioner, som delvis överlappar varandra:

 1. Kontext och situation (olika organisatoriska och legala kontexter och specifika situationsförutsättningar)
 2. Ledares beteende och aktiviteter (stilar, karaktärsdrag, funktioner, roller och relationen till omvärlden)
 3. Medledarskap (ledningsinteraktion och medarbetarnas förväntningar respektive deras eget ledningsansvar)
 4. Etiskt och samhälleligt ansvar (om företagets relation till samhället och olika aktörer genom ’corporate social responsibility’, mångfald och etik).

Undervisning

Kursen är utformad för att utveckla studenternas analytiska förmåga att utvärdera möjliga ledningsalternativ i praktikens olika kontexter. Olika undervisningsformer tillämpas i teorirelaterade diskussioner om verklighetsbaserade ledningsutmaningar. Kurslitteratur, en seminarieserie, föreläsningar, individuella inlämningar och olika övningar genomförda såväl individuellt som i mindre grupper är alla moment som ska stödja studenternas aktiva deltagande i kursen. De utgör också en del av den individuella kunskapsutvecklingen. Deltagande är obligatoriskt i alla schemalagda moment och seminarieaktiviteterna bedöms. Kursen ges på engelska.

Examination

Ett sammanfattande betyg ges på hela kursen, 7,5 hp.

Kursen examineras genom aktivt deltagande i seminarier, föreläsningar och grupparbete samt genom skriftliga och muntliga uppgifter. Alla moment är obligatoriska. Examination omfattar både individuella och grupparbetsmoment. Betyget på hela kursen sätts efter en sammanvägning av de olika examinationsmomenten.

Betygskriterier redovisas i studiehandledningen som gäller för respektive kurstillfälle. De betygsgrader som används är väl godkänd (VG), godkänd (G), och underkänd (U). Examination som lämnas in efter utsatt tid bedöms inte, om inte särskilda skäl kan styrkas. Eventuella kompletteringar måste vara inlämnade senast vid den tidpunkt som anges i studiehandledningen. Om detta inte sker måste hela kursen (med alla examinationsmoment) göras om, vilket endast kan ske genom omregistrering på kommande kurstillfällen i mån av plats.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Uppsala universitet accepterar inte fusk och plagiat. Studenter som misstänks vara inblandade i någon form av fusk och/eller plagiat anmäls till rektor. De disciplinära åtgärderna är varning eller avstängning från studier under en begränsad tid.

OBS: Endast avslutad kurs kan ingå i examen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin