Kemisk energilagring

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB269

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1KB269
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Energiteknik A1N, Kemi A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp kemi och fysik, varav minst 20 hp kemi inklusive Materialkemi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Kursens syfte är att beskriva betydelsen av kemisk energilagring och funktionen hos system för elektrokemisk energiomvandling.

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • analysera och värdera energilagring på kort och lång sikt samt energilagringens plats i energisystemet i stort,
  • förklara och jämföra funktionen hos batterier, bränsleceller och superkondensatorer,
  • beskriva och förklara ett antal vanliga kemiska processer för batterier och superkondensatorer,
  • diskutera och motivera materialval för litiumbatterier beroende av behovet av effekt- eller energilagring samt dess miljökonsekvenser,
  • redogöra för olika bränslen för de viktigaste bränslecellerna samt olika former av vätgasproduktion och vätgaslagring.

Innehåll

Grundläggande begrepp om energilagring, kemisk energilagring och elektrokemisk energilagring. Metoder för att använda kemiskt lagrad energi. Metoder för omvandling mellan elektrisk och kemisk energi. Material för elektrokemiska energiomvandlingssystem.

Undervisning

Föreläsningar, sfördjupningsuppgifter i seminarieform, laboration.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut motsvarande 3 hp, seminarier och laborationskurs, 2 hp.

För godkänt slutbetyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet samt seminarierna och laborationen.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin