Molekylär bioteknik för förnybar energi

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB764

Kod
1KB764
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1F, Molekylär bioteknik A1F, Teknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

Genombiologi, 5 hp eller Proteinbioteknologi, 10 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för och diskutera begreppen förnybar energi och energibärare, samt energiproduktion och energiförbrukning på nationell, europeisk och internationell nivå
  • utifrån fördjupade kunskaper om solenergi, fotosyntes och molekylärbiologi redogöra för produktion av biomassa från fotosyntetiserande organismer för energiproduktion
  • analysera, redogöra för och diskutera biologiska möjligheter och gentekniska utmaningar i samband med att designa mikroorganismer som producerar bioetanol, biometan och biovätgas samt råmaterial för produktion av biodiesel
  • utifrån fördjupade kunskaper om bioreaktorer designa och välja system och parametrar för storskaliga enheter som omvandlar solenergi till förnybara biobränslen
  • kritiskt analysera och presentera styrkor och svagheter i sina egna och andras muntliga och skriftliga ämnesrelaterade presentationer

Innehåll

Energi, förnybar energi, energibärare, växthusgaser. Solenergi, förnybar elektricitet, fotosyntes, biomassa från fotosyntetiserande organismer, traditionell samt molekylär växtförädling. Biobränslen, bioetanol, biodiesel, biometan, biovätgas. Design och konstruktion av mikroorganismer med en önskvärd metabolism, syntetisk biologi. Biorektorer, fotobioreaktorer. Bränslekedjor, Livscykelanalyser.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer och seminarier. Flertal näringslivskontakter, inklusive studiebesök, med myndigheter och företag inom förnybar energi.

Examination

Skriftligt prov vid slutet av kursen (8 hp) Laborationer med tillhörande seminarier och diskussioner (5 hp) samt skriftliga och muntliga framställningar (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin