Statistisk termodynamik

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB354

Kod
1KB354
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 p/90 hp kemi alt. fysik, inklusive termodynamik. Flerdimensionell analys rekommenderas. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • diskutera den fysikaliska tolkningen av ensembler och tillståndssummor samt kunna beräkna termodynamiska egenskaper hos modellsystem med användning av Boltzmann-, Fermi-Dirac- och Bose-Einsteinstatistik.
  • motivera och tolka potentialer för olika modellsystem samt beräkna termodynamiska egenskaper ur motsvarande konfigurationsintegraler.
  • analysera och tillämpa teorin för fördelningsfunktioner på fluider inklusive Debye-Hückelteorin för elektrolyter.
  • analysera frågeställningar om adsorption och fasjämvikter med hjälp av gittermodeller och utföra beräkningar med hjälp av motsvarande teorier

Innehåll

Boltzmann-, Fermid-Dirac- och Bose-Einsteinstatistik; Klassisk statistisk termodynamik; Fördelningsfunktioner; Virialutvecklingar; Debye-Hückelteorin för elektrolytlösningar; Gittermodeller för vätskor; Bragg-Williamsapproximationen.

Undervisning

Föreläsningar eller seminarier samt lektioner.

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftligt och/eller muntligt prov vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin