Teoretisk kemi - profilkurs

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB556

Kod
1KB556
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

180 hp med 90 hp kemi och fysik, varav minst 60 hp kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redovisa och diskutera viktiga teorier och beräkningsmodeller nödvändiga för studier på avancerad nivå inom teoretisk kemi
  • redovisa och diskutera viktiga forskningsområden inom teoretisk kemi och andra områden där teoretisk kemi är av betydelse
  • självständigt planera projekt och utvärdera dem med hjälp av etablerade metoder
  • dokumentera laborativt arbete och redovisa resultatet skriftligt och muntligt
  • söka, organisera och presentera information relaterad till teoretisk kemi från tillgängliga databaser och tidskrifter

Innehåll

Fördjupad översikt över området teoretisk kemi och aktuella forskningsområden. Utvalda beräkningsmetoder inom teoretisk kemi

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och projekt.

Examination

Inlämningsuppgifter och laborationer 3 hp. Muntlig examination 2 hp.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin