Teoretisk kemi I

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB257

Kod
1KB257
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp eller motsv. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för de centrala delarna av teorin för Hartree-Fock-metodik, open-shell systems, Slaterdeterminanter, statisk och dynamisk elektronkorrelation och olika elektronkorrelationmetoder såsom DFT, CI, CC, CASSCF och MPx.
  • använda vissa av ovanstående metoder i praktiska kvantkemiska beräkningar och göra en adekvat tolkning av resultatet.
  • redogöra för strategier för beräkning av elektroniskt exciterade tillstånd.
  • välja ut lämpligt bas-set/ECP för beräkning av molekylär/materialegenskap med hänsyn till önskad noggrannhet och beräkningskostnad.
  • redogöra i viss detalj om olika modeller och teorier för beskrivning av omgivningseffekter inom kvantmekaniska beräkningar av periodiska och icke-periodiska system (fast fas, ytor, vätskor).
  • analysera elektronegenskaper (elektrontäthet, energinivåer, m.m.) från kvantmekaniska beräkningar.
  • redogöra för vissa de grundläggande principerna hos några hybridmetoder (till exempel QM/MM).
  • utföra kvantkemiska beräkningar för och tolkning av topologin hos potentialenergiytor för molekyler.

Innehåll

Hartree-Fock-teori, DFT-teori, open-shell systems, Slaterdeterminanter, CI, MPx, statisk och dynamisk elektronkorrelation, basset, ECPer, plana vågor, kvantkemiska modeller för beskrivning av omgivningseffekter i vätskor, periodiska beräkningar för fast fas och ytor (ur ett kemiskt perspektiv), vissa hybridmetoder, potentialenergiytor, elektroniska egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet och/eller under kursens gång och motsvarar 3 hp. Laborationer och projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 2 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin