Teoretisk kemi III

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1KB552

Kod
1KB552
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Kemi A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - Ångström

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp i kemi eller fysik. Kemisk bindning med beräkningskemi, 10 hp eller motsv. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • använda Diracformalismen med relevans inom kemin
  • använda matrisformalismen för att lösa enkla modellsystem med relevans inom kemi
  • använda den harmoniska oscillatorn för att beskriva och lösa enkla modeller med relevans inom kemi
  • redogöra för Born-Oppenheimer approximationen och begreppet potentialytor

Innehåll

Dirac formalismen. Matris formalismen. Störningsteori. Born-Oppenhemier approximationen och potentialytor. Spridningsteori, tunneleffekten och kemiska reaktioner. Stegoperatorer Harmonisk oscillator tillämpad på kemiska problem. Tidsberoende Schrödingerekvationen. Fermis Gyllene regel.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftliga prov anordnas vid slutet av kursen och/eller under kursens gång och motsvarar 4 hp. Laborationer och projekt/inlämningsuppgifter motsvarar 1 hp. För godkänt betyg krävs att alla delmoment bedömts godkända. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet av det skriftliga provet och laborationerna.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin