Epidemiologi

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MS018

Kod
1MS018
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp samt Regressions- och variansanalys. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • kunna redogöra för de vanligaste typerna av epidemiologiska studier;
  • kunna redogöra för de vanligaste statistiska metoderna på epidemiologiska data;
  • ha förmåga att avgöra vilken statistisk metod som är mest lämplig för ett givet problem;
  • kunna använda statistisk programvara som hjälpmedel vid analys av epidemiologiska studier.

Innehåll

Undersökningsmetoder: Prospektiva-retrospektiva studier, kohortstudier, fall-kontrollstudier, matchning. Statistiska analysmetoder: Loglinjära modeller, Mantel-Haenszelmetoder, Poisson-, Cox-, och logistisk regression.

Undervisning

Föreläsningar, räkneövningar och datorlaborationer

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut och obligatoriska inlämningsuppgifter och datorlaborationer under kursens gång enligt anvisningar som lämnas vid kursstarten.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen ingår i det med Stockholms universitet gemensamma biostatistikprogrammet

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin