Liegrupper

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MA567

Kod
1MA567
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik A1N
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

120 hp inklusive Algebraiska strukturer, Linjär algebra II och Grundläggande topologi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för begreppen deriverbar mångfald, vektorfält och Lieparentes;
  • förklara begreppen topologisk grupp och Liegrupp och ge exempel på sådana grupper;
  • använda Baker-Campbell-Hausdorffs formel;
  • beskriva Liealgebran till en given Liegrupp;
  • översätta egenskaper hos Liealgebran till egenskaper för den tillhörande Liegruppen;
  • definiera begreppen nilpotent, lösbar och halvenkel Liegrupp och exemplifiera dem;
  • förklara sambandet mellan å ena sidan allmänna Liegrupper och å andra sidan nilpotenta, lösbara och halvenkla Liegrupper.

Innehåll

Deriverbara mångfalder och Liegrupper, i synnerhet slutna undergrupper till reella och komplexa allmänna linjära grupper. Klassiska familjer av enkelt sammanhängande kompakta grupper. Vektorfält och Liealgebra till en Liegrupp, exponentialfunktionen, Baker-Campbell-Hausdorffs formel. Samband mellan Liegrupper och den tillhörande Liealgebran. Nilpotenta, lösbara och halvenkla Liegrupper. Representationer av Liegrupper.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut kombinerat med inlämningsuppgifter under kursen enligt anvisningar som lämnas vid kursens start.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin