Att uppfinna Amerika: skrifter från kolonierna och den tidiga republiken

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 5EN522

Kod
5EN522
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Engelska A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 23 januari 2019
Ansvarig institution
Engelska institutionen

Allmänt

Kursen ingår i Masterprogram i engelska.

Behörighetskrav

120 hp. Engelska A1, B1 och C1, eller 90 hp i ett språkvetenskapligt ämne eller litteraturvetenskap.

Mål

Efter avklarad kurs ska studenten

  • visa kunskaper om tidig amerikansk litteratur;
  • visa förtrogenhet med forskningen inom tidig amerikansk litteratur;
  • visa förståelse av metoder och kritiska ramverk som används i tidiga amerikanska studier,
  • samla och bearbeta kritiskt material;
  • visa färdighet i användningen av kritiskt material i en skriftlig litterär analys;
  • visa en god förmåga att delta muntligt och skriftligt i en diskussion om litterära verk på flytande engelska.

Innehåll

Kursen utforskar de litterära traditioner som har sitt ursprung i den europeiska erövringen av Nordamerika: litteratur med rötter i utforskningen av den nya kontinenten och i det puritanska samhället, berättelser om fångenskap och texter om ursprungsfolkets traditioner; upplysningstidens debatter och satir; tidig republikansk skönlitteratur fram till 1830-talet. Dessa kulturella uttryck studeras med fokus på vad de avslöjar om teman såsom våld, erövring, religion, ras och nationalitet.

Undervisning

Gruppundervisning. Undervisning, lektionsdiskussioner och examination sker på engelska. Alla läromedel är engelskspråkiga.

Examination

Examinationen sker genom ett slutprov i form av en uppsats vid kursens slut. Alternativa examinationskomponenter, som kortare skriftliga uppgifter under kursens lopp, journalskrivande, eller upprättandet av en studieportfölj, kan ersätta eller komplettera slutuppsatsen. Som betyg används något av uttrycken underkänd, godkänd eller väl godkänd.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

För student som ej godkänts på ordinarie prov anordnas ett nytt provtillfälle inom rimlig tid efter det första.

En student som underkänts i visst prov två gånger har på egen begäran efter hänvändelse till prefekten rätt att få en annan examinator utsedd.

Övriga föreskrifter

Om planen eller kurslitteraturen för en kurs ändras äger studenten rätt att prövas enligt den ursprungliga planen och kurslitteraturen vid tre provtillfällen följande tre terminer. Därefter upphör denna rätt normalt. I övrigt gäller inga begränsningar för antalet provtillfällen.

Övergångsbestämmelser

För övergångsbestämmelser vid ändringar i kursplaner var god kontakta studievägledaren.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin