Biokemisk teknik

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB428

Kod
1KB428
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Kemi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

60 hp inom Civilingenjörsprogrammet i kemiteknik inklusive Kemiska principer, I 10 hp, och Biokemi I, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • producera, isolera, identifiera och karaktärisera biomolekyler, med tonvikt på proteiner och nukleinsyror
 • planera och genomföra biokemisk-tekniska projekt, inkl. sammanställning och utvärdering av erhållna resultat
 • kritiskt utvärdera experimentella resultat, diskutera för- och nackdelar med olika biokemiska metoder samt föreslå alternativa metoder
 • analysera nukleinsyre- och proteinsekvenser, deras olika strukturnivåer och använda sådan information för att förutsäga dessa molekylers egenskaper
 • beskriva hur biomolekyler kan användas för olika vetenskapliga ändamål, t.ex. utveckling och produktion av medicintekniska, diagnostiska och bioteknologiska produkter samt läkemedel
 • jämföra forskning/utveckling och industriella processer och förklara hur uppskalning kan göras
 • förklara hur GMP/GLP tillämpas i industriell produktion

Tekniska och industriella perspektiv skall beaktas i samtliga mål.

Innehåll

Teori:

 • Strategier och metoder för produktion, isolering och karakterisering av biomolekyler (syntes/biologisk produktion, kromatografi, elektrofores, spektroskopi, mm)
 • Peptid- och nukleinsyresyntes
 • Genteknik och riktad evolution
 • Framställning av rekombinanta och skräddarsydda proteiner
 • Immobilisering av biomolekyler på fasta faser
 • Aktuella tekniker för sekvensering, strukturbestämning och analys av biomolekyler, bioinformatik och struktur-funktionssamband
 • Kvalitativa och kvantitativa studier av molekylära interaktioner och mekanismer, enzymkinetik, membranbiokemi, enzymreaktorer
 • Exempel på bioteknisk, medicinsk och annan vetenskaplig användning av proteiner

Laborationer:

 • Expression, rening och karakterisering av protein som sammanhållet projekt.
 • Protein-ligandinteraktion
 • Utveckling och användning av enzymreaktor

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, övningar, grupparbete, laborationer och eventuellt studiebesök.

Examination

Skriftlig tentamen (6 hp). Övningar, laborationer och övriga obligatoriska moment motsvarar 4 hp. Slutbetyget motsvarar en sammanvägning av resultatet från samtliga examinerade moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin