Proteiner och läkemedel

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1KB404

Kod
1KB404
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G1F, Kemi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för kemi - BMC

Behörighetskrav

Genomgången kurs Proteiners struktur och funktion, 10 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • beskriva hur proteiners egenskaper relaterar till olika sjukdomsprocesser
 • beskriva hur läkemedel riktade mot proteiner fungerar
 • beskriva olika typer av proteinläkemedel
 • principiellt designa en molekyl som interfererar med ett proteins normala funktion
 • experimentellt identifiera och karaktärisera molekyler som modulerar proteiners normala funktioner
 • framställa och presentera en vetenskaplig poster

Innehåll

 • Exempel och koncept: Läkemedelsprojekt definierade av proteinklass, t.ex. proteaser. Projekt definierade av sjukdomsområden, t.ex. cancer, antivirala läkemedel.
 • Läkemedelssubstanser: Naturen som källa för läkemedel. "Rational drug design". Fragmentbaserad läkemedelsutveckling.
 • Läkemedelstargets: Receptorer, jonkanaler, enzymer, nukleinsyror.
 • Biokemiska metoder för läkemedelsutveckling: Targetidentifiering och karaktärisering. Leadidentifiering och karaktärisering.
 • Leadoptimering: selektivitet, resistens, ADME, pro-drugs.
 • Från läkemedelsindustrin till kliniken.
 • Individuellt projekt: Mekanismen för hur ett givet läkemedel fungerar på biokemisk nivå ska presenteras i form av en vetenskaplig poster.

Undervisning

Undervisningen sker i form av föreläsningar samt i stor utsträckning i form av teoretiska övningar och projekt.

Övningar och projekt är obligatoriska och utföres individuellt.

Examination

Experimentella och teoretiska övningar och projekt (2,5 hp) examineras under kursens gång. En övergripande examination (2,5 hp) ges vid slutet av kursen. Slutbetyg för kursen ges som ett viktat medelbetyg för samtliga obligatoriska moment.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin