Kinesiska som skolämne: Teori och praktik

7,5 hp

Kursplan, Grundnivå, 9LF050

Kod
9LF050
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Didaktik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 31 januari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Allmänt

Kursen ges som fristående kurs.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Kursens övergripande mål är att studenten fördjupar sina kunskaper om undervisning i kinesiska (mandarin). Vidare ska studenten utveckla sina sina kunskaper om teori, forskning och beprövad erfarenhet vad gäller undervisning i kinesiska som ett modernt språk, samt träna sin förmåga att koppla dessa till undervisningen.

Efter genomgången kurs ska den studerande kunna:

 • visa kunskaper om centrala teoribildningar inom språklärande samt relatera dessa till undervisning i kinesiska som modernt språk
 • relatera forskning både om språklärande i allmänhet och kinesiska i synnerhet till undervisning i kinesiska
 • visa goda kunskaper om skolans aktuella styrdokument med särskilt fokus på kurs- och ämnesplanerna för kinesiska som modernt språk, samt kinesiskans situation och utveckling som skolspråk i Sverige
 • reflektera över och diskutera språkdidaktiska frågeställningar som rör undervisningens innehåll och arbetsformer i relation till elevens förutsättningar och skolans aktuella styrdokument
 • analysera och kritiskt granska olika metoder och resurser för lärande och undervisning i kinesiska i ljuset av språkdidaktiska teorier, relevant forskning och egen erfarenhet
 • visa förmåga att inom givna tidsramar producera eget undervisningsmaterial med utgångspunkt i kurs- och ämnesplaner i kinesiska som modernt språk och relatera val av innehåll och arbetssätt till styrdokument, forskning och språkdidaktiska teorier.

Innehåll

 • kinesiska som modernt språk i svensk skola
 • teoribildning och forskning om språklärande och undervisning
 • utveckling av elevernas receptiva förmågor (lyssna och läsa)
 • utveckling elevernas produktiva förmågor (tala och skriva)
 • undervisning av tecken, ord och grammatik
 • läxor, prov, bedömning och betygsättning
 • läromedel och verktyg för lärande och undervisning
 • digitaliseringens roll för undervisning i kinesiska

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Seminarierna har obligatorisk närvaro.

Examination

Kursen examineras muntligt och skriftligt, exempelvis genom aktivt deltagande i seminarier, muntliga presentationer och skriftliga examinationsuppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Övriga föreskrifter

Rekommenderade förkunskaper: Språkfärdighet i kinesiska (mandarin) motsvarande minst B1 enligt Gemensam europeisk referensram för språk eller nivå 5 på Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì (HSK).

Denna kurs ersätter 9LF039 Att undervisa i kinesiska: Teori och praktik och kan inte tas med i examen tillsammans med den.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin