IT-system och människor i samspel

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1MD017

Kod
1MD017
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Människa-datorinteraktion A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp med 60 hp datavetenskap/teknik/systemvetenskap inklusive en grundkurs i människa-datorinteraktion. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för centrala begrepp inom forskning om "den mänskliga faktorn" och kognitivt arbete;
  • analysera kognitivt arbete på ett systematiskt sätt enligt beprövade metoder;
  • redogöra för och jämföra olika modeller av mänsklig styrning av dynamiska och komplexa system;
  • analysera tillämpningar av automation och beskriva villkoren för en välfungerande interaktion mellan människa och teknik;
  • analysera incidenter och olyckor i teknologiska system med hänsyn till grundläggande villkor för mänsklig styrning av sådana system;
  • värdera användargränssnitts och systeminteraktioners betydelse för överordnade värden, såsom effektivitet, produktivitet, säkerhet, hälsa och hållbar utveckling;
  • visa prov på hur resilienta designlösningar för informationsteknologiska system fungerar.

Innehåll

Människan som operatör och faktor att räkna med vid styrning av komplexa system. Operatörens processgrafik som en del av det effektiva arbetet. Motiv för och genomförande av kognitiva arbetsanalyser. Användargränssnittens och systeminteraktionens betydelse för övergripande ändamål som effektivitet, produktivitet, säkerhet, hälsa och hållbar utveckling. Begreppet "den mänskliga faktorns" utveckling och betydelse för styrning och kontroll av sociotekniska system. Modeller av mänskligt beslutsfattande. Analyser av "den mänskliga faktorns" roll för latenta systemfel inom ramen för haveriutredningar.

Undervisning

Föreläsningar. Seminarier. Handledning.

Examination

Inlämningsuppgifter. Konstruktivt deltagande i seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej räknas in i examen tillsammans med 1MD018 Människor i komplexa system.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin