Mjukvarutestning

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1DL610

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1DL610
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp varav 15 hp matematik och 60 hp datavetenskap/teknik inklusive en fortsättningskurs i programmering i ett imperativt språk, objektorienterad programmering samt algoritmer och datastrukturer. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva nyckelbegrepp och standarder i mjukvarutestning,
  • förklara och utvärdera strategier för mjukvarutestning, både för programs hela livscykel och för individuella faser,
  • specificera och konstruera testfall samt testa program,
  • ta fram lämplig dokumentation för testhantering, inklusive testplaner, schemaläggning av tester och framsteg i testningen,
  • utveckla kod med testdriven utveckling,
  • använda ändamålsenliga verktyg för testning samt diskutera deras omfattning och egenskaper.

Innehåll

Testmetoder och deras praktiska tillämpning i mjukvaruutveckling. Olika aspekter av testning, t.ex. svartlådetestning där testningen utförs utan kännedom om hur programmen är skrivna; vitlådetestning där utvecklaren strävar efter att garantera att alla programsatser, exekveringsvägar och metoder används under testet och slutligen enhetstest som är en pragmatisk konstruktionsmetod där testfall utvecklas tillsammans med de funktioner och metoder som skapas.

Undervisning

Föreläsningar och handledning.

Examination

Skriftlig tentamen. Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej tillgodoräknas i examen tillsammans med Testmetodik och underhållsprogrammering (1DL600), Testmetodik (1DT053).

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin