Spektral signalbehandling

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1RT605

Kod
1RT605
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

120 hp inklusive Linjär algebra II, Sannolikhet och statistik, Signaler och system, Beräkningsvetenskap II samt Signalbehandling eller Reglerteknik II. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för spektralestimeringsproblemet och innebörden av ett spektrum
  • redogöra för skillnaden mellan icke-parametriska och parametriska angreppssätt på spektralestimeringsproblemet
  • visa förtrogenhet med ett antal icke-parametriska metoder för spektralestimering, såväl periodogram- och korrelogrambaserade metoder som dataanpassande filter-bankmetoder, och kunna använda denna kunskap för att lösa verkliga, praktiska problem
  • visa förtrogenhet med ett antal metoder för estimering av linjespektrum såväl som rationella spektrum, och kunna använda denna kunskap för att lösa verkliga, praktiska problem
  • avgöra vilka metoder (t.ex. parametriska eller icke-parametriska) som lämpar sig för ett givet problem
  • lösa spektralestimeringsproblem och visualisera lösningarna med hjälp av tillgänglig mjukvara (i MATLAB)
  • visa grundläggande färdigheter som krävs för att tillämpa spektralanalysens verktyg för att lösa praktiska problem inom olika områden, så som modellering av reglersystem, trådlös kommunikation, signalbehandling för radar och sonar, bildbehandling, magnetresonansspektroskopi, biomedicinsk signalbehandling, tillämpningar inom ekonomi, geofysik, databehandling för astronomi etc., analys av Internet-trafik osv.

Innehåll

Grundläggande definitioner och spektralskattningsproblemet. Periodogram och korrelogrammetoder. Förbättrade periodogrambaserade metoder. Filterbankmetoder. Parametriska metoder för rationella spektra och linjespektra. Genomgång av några olika tillämpningar.

Undervisning

Föreläsningar och datorövningar.

Examination

Inlämningsuppgifter (4 hp), samt datorövningar (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Denna kurs ersätter kurserna Spektral signalbehandling 6 hp (1RT606) respektive Spektralanalys 6 hp (1TT606), och kan inte räknas in i examen tillsammans med någon av dessa.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin