Projekt 2: Detaljprojektering av småhus

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE444

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE444
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 12 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

Behörighetskrav

30 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik, inkl. Introduktionskurs i byggteknik, Byggnadsmaterial och Projekt 1: Projektering av småhus. Byggnadsmekanik ska vara genomgången.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

 • redogöra för och beskriva byggprocessens olika delar från systemhandling till och med produktion,
 • beskriva de olika lagar och bestämmelser som påverkar parterna i byggprocessen till och med produktion,
 • tillämpa tillvägagångssätt för upprättande av förfrågningsunderlag enligt AMA,
 • tillämpa dimensioneringsprinciper för småhus,
 • använda sig av metoder för miljöcertifiering av byggnader,
 • redogöra för hur användningen av energi och byggnadsmaterial påverkar miljön,
 • redogöra för principerna för värme och fukttransport i en byggnad,
 • beskriva tappvattensystem och avloppssystem i en byggnad, vilka material som förekommer och hur systemen lämpligen utformas,
 • dimensionera värme och installationssystem,
 • beskriva olika typer av kyl- och värmepumpssystem samt system för styrning, reglering och övervakning i en byggnad,
 • beskriva vanliga mätmetoder för plan och höjdmätning, samt referenssystemens uppbyggnad och användning.

Innehåll

Utförande av bygghandlingarna inför förfrågan, vilket inbegriper förståelsen för samordning av olika discipliner såsom ventilation, VVS, energi, el, konstruktion, brand. Utförande av detaljerade projekteringsritningar med BIM.

Principer för installationer som utgör underlag till bygghandlingarna inför förfrågan. Energibalans. Inneklimat. Luftbehandlingsteknik. Fuktig luft. Tappvattensystem. Avloppssystem. Värmesystem. Kyl- och värmepumpssystem. Styr-, regler- och övervakningssystem. Enkel energiberäkning. AMA-systemet (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning), rumsbeskrivning, teknisk beskrivning, förfrågningsunderlag. Samhällets krav på byggnader såsom tillgänglighet, brandskydd, energi och utformning. Metoder för miljöcertifiering av en byggnad. Hållbar utveckling i byggande och samhällsbyggande. Fältmätningsprinciper, referensmätning, utsättning på byggarbetsplats, primär- och sekundärnät.

Undervisning

Föreläsningar, studiebesök, seminarier och handledning av gruppvissa projektuppgifter.

Examination

Aktivt deltagande vid övningsuppgifter, studiebesök och seminarier samt skriftlig och muntlig redovisning av projektuppgift (5 hp). Skriftlig tentamen (2 hp). Inlämningsuppgifter (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE434 Byggteknik I, 1TE413 Fältmätning, 1TE421 Rit- och CAD-teknik II eller 1TE404 Byggprocessen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin