Molekylärbiologi och genetik II

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 1BG230

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG230
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 13 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

80 hp biologi motsvarande basblocket i biologi inom Kandidatprogram i biologi/molekylärbiologi, inklusive praktisk laborationserfarenhet inom molekylärbiologi, inkluderande PCR.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna

  • ingående beskriva hur genuttryck regleras i bakterier, arkéer och eukaryoter
  • självständigt använda och optimera molekylära verktyg som PCR och kloning
  • använda en del och beskriva ett flertal metoder och strategier för djupare analys av biologiska frågeställningar, t.ex. geninaktivering, geneditering, fluorescenta reportergener och modellorganismer
  • beskriva hur avancerade molekylära verktyg som storskalig sekvensering och proteomik kan användas för att studera genexpression
  • beskriva aktuella tillämpningar av molekylärbiologi och genetik inom t.ex. evolutionsbiologi och medicin
  • läsa och utvärdera vetenskapliga artiklar och föreslå uppföljande experiment
  • beskriva etiska frågeställningar kring de ämnen som behandlas under kursen

Innehåll

Kursen fokuserar på reglering av genuttryck i bakterier, arkéer och eukaryoter samt grundläggande molekylärbiologiska och genetiska metoder såväl som de senaste storskaliga metoderna som används för att studera genfunktion och genuttryck. Följande ämnen behandlas under kursen: epigenetik; transkriptionell och post-transkriptionell genreglering; regulatoriska RNA. De senaste metoderna inom analys av genuttryck, t.ex. storskalig sekvensering och proteomik. Tillämpningar av molekylärbiologiska och genetiska metoder inom aktuell forskning. Metoder för vidare studier av genfunktion: inaktivering av gener, reportergener, modellorganismer. Experimentella strategier: val av metoder för att studera ett specifikt vetenskapligt problem. Teoretisk och praktisk träning i PCR, kloning, epigenetik i fissionsjäst samt omvänd genetik i rundmasken C. elegans. Etiska frågeställningar inom molekylärbiologi och genetik.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, seminarier och problemlösningstillfällen.

Examination

Skriftlig tentamen (9 hp), skriftlig och muntlig redovisning av laborationer (5 hp), samt muntlig och skriftlig redovisning på litteraturseminarium (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin