Introduktion till informationsteknologi

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT051

Kod
1DT051
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1N, Teknik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 11 februari 2019
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Matematik 4 eller Matematik D (områdesbehörighet A9/8)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • förklara övergripande hur Internet är konstruerat och fungerar, samt ge exempel på olika typer av dataintrång och hur man skyddar sig mot dessa.
 • använda de IT-resurser som används under utbildningen i enlighet med gällande regler.
 • kommunicera och söka information via Internet.
 • beskriva grundläggande principer för problemlösning och programutveckling samt ge exempel på olika programmeringsparadigm.
 • lösa några enkla problem med hjälp av programmering, samt förklara några grundläggande algoritmer och datastrukturer.
 • beskriva datorns funktion och konstruktion översiktligt samt konstruera och förklara några grundläggande logiska kretsar och genomföra enkla aritmetiska beräkningar med binära tal.
 • diskutera informationsteknologins roll i dagens samhälle, hur den tillämpas, vad hållbar utveckling innebär inom informationsteknologi samt etiska och juridiska aspekter på informationsteknologi.
 • presentera och diskutera material relaterat till kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.
 • bidra till ett konstruktivt samarbete utifrån olika roller i samarbetet.
 • planera, genomföra och reflektera över grupparbete samt diskutera betydelsen av kommunikation och samarbete i de egna studierna.
 • ge exempel på flera studietekniker samt analysera och variera sin egen studieteknik i syfte att effektivisera inlärningen.

Innehåll

En allmän introduktion till programmet, dess innehåll och syfte. Universitetets datorsystem och webbresurser, t.ex. Studentportalen, UpUnet-S, E-post. Att ansluta till universitetets datorsystem från andra datorer. Regler för studier och datoranvändning.

Introduktion till verktyg och programvaror, t.ex. kommandotolk, editeringsprogram och texthantering. Filhantering. Integritetsskydd, säker kommunikation och etiska bedömningar.

Introduktion till ämnet och dess historik. Orientering om datorns delar och funktion. Introduktion till digitalteknik, binär aritmetik, algoritmer, datastrukturer, datakommunikation och programvaruteknik. Problemlösning och introduktion till programmering.

Studieteknik, t.ex. planering, motivation, studiemål, studievanor, stress samt antecknings- och lästekniker. Skriftlig framställning. Processer i grupparbeten. Lika villkor avseende samtliga diskrimineringsgrunder.

Undervisning

Föreläsningar, seminarier, laborationer och handledning.

Examination

Uppgifter vid dator som redovisas skriftligt (2 hp). Muntlig och skriftlig redovisning av uppgifter (4 hp) samt muntligt och skriftligt individuellt prov (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan ej medtagas i examen tillsammans med 1DT027 Introduktion i datavetenskap eller 1DT031 Informationsteknologi.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin