Operativsystem I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT044

Kod
1DT044
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

Programmeringsteknik I och II, alternativt genomgången Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik, och Datorarkitektur I.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenterna kunna:

  • redogöra för hur operativsystem växelverkar med olika typer av maskin- och programvara.
  • beskriva hur operativsystem är uppbyggda internt, samt kunna redogöra för de grundläggande principerna och teorierna för detta.
  • förklara algoritmer för: schemaläggning, synkronisering, och minnesallokering.
  • lösa enklare programmeringsuppgifter inom t.ex. synkronisering, filsystem, och informationsskydd.

Innehåll

Processer och processynkronisering. Principer för programmering och schemaläggning av processer. Minnes- och namnhantering för objekt. In- och utmatningssystem, filsystem samt informationsskydd. Olika typer av OS-design. Avbrottshantering.

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Det teoretiska momentet som omfattar 3 hp examineras med tentamen och det praktiska momentet som omfattar 2 hp examineras med uppgifter.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin