Datorarkitektur

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1DT093

Kod
1DT093
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Datavetenskap G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för informationsteknologi

Behörighetskrav

15 hp inom teknik/naturvetenskap. Genomgångna Algebra I och Programkonstruktion och datastrukturer.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • redogöra för hur moderna datorsystem är uppbyggda, inklusive detaljer om pipelines, minnesorganisation, virtuellt och fysiskt minne samt minnesteknologi.
  • redogöra för principerna för konstruktion av instruktionsuppsättningar, övergripande beskriva vad som sätter begränsningar för datorsystem avseende bandbredd, effektförbrukning och kylning.
  • redogöra för hur datorsystem interagerar med omvärlden genom in- och utmatningssystem samt avbrott.
  • skriva korta program i assemblerspråk för att styra ett datorsystem och dess interaktion med omvärlden.
  • redogöra för hur synkroniseringstekniker kan användas för att hantera samtidighet i datorsystem, och bedöma deras lämplighet i olika situationer.
  • presentera och diskutera kursens innehåll muntligt och skriftligt med för utbildningsnivån lämplig färdighet.

Innehåll

Modeller och principer för moderna datorsystem. Assemblerprogrammering, maskinoperationer och instruktioner. Minnesorganisation, bussar, in- och utmatningsenheter. Centralenhetens uppbyggnad, kontrollenhet, ALU, pipelining. Arkitekturer för flerkärniga system. Problem som kan uppkomma i samband med samtidighet, t.ex. data race, dödläge, ömsesidigt uteslutande. Praktisk användning av kunskaperna genom arbete i grupp. Presentationsteknik.

Undervisning

Föreläsningar , laborationer och uppgifter.

Examination

Skriftlig tentamen (5 hp), muntlig och skriftlig redovisning av laborationer och uppgifter (5 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin