Ordinära differentialekvationer I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MA032

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1MA032
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Matematik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Matematiska institutionen

Behörighetskrav

Linjär algebra II. Flervariabelanalys eller Geometri och analys III.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande begrepp och definitioner för differentialekvationer
  • använda exakta lösningsmetoder för linjära, homogena och inhomogena differentialekvationer;
  • bestämma och klassificera jämviktspunkter
  • tillämpa elementära tekniker för potensserielösningar;
  • redogöra för enkla numeriska lösningsmetoder samt behärska matematisk mjukvara för differentialekvationer;
  • använda elementära lösningsmetoder för linjära system av differentialekvationer.

Innehåll

n:te ordningens linjära differentialekvationer, exakta lösningsmetoder, existens- och entydighetssatser för lösningar, potensserielösningar, system av differentialekvationer, icke-linjära system, klassificering av jämviktspunkter, fasporträtt, numeriska lösningsmetoder.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar samt en obligatorisk datorlaboration.

Examination

Skriftligt prov vid kursens slut (5 hp) samt skriftlig redovisning av datorlaborationen (0 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin