Geografiska informationssystem (GIS) och kvantitativ metod

15 hp

Kursplan, Grundnivå, 2KU102

Kod
2KU102
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Samhällsgeografi G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G), väl godkänd (VG)
Fastställd av
Institutionsstyrelsen, 2 april 2019
Ansvarig institution
Kulturgeografiska institutionen

Allmänt

Kursplanen är fastställd av Kulturgeografiska institutionsstyrelsen. Kursen ingår i Kandidatprogram i samhällplanering - miljö, resurser och globalisering (SSM1K)

Behörighetskrav

30 hp samhällsgeografi

Mål

Efter genomgången kurs förväntas studenten kunna:

  • redogöra för grunderna i kvantitativa metoders innehåll och användning samt deras relation till kvalitativa metoder
  • tillgodogöra sig vetenskapliga texter med kvantitativa inslag
  • självständigt arbeta med grundläggande kvantitativa metoder, inklusive att identifiera för uppgiften lämplig datamängd och att bearbeta data för analys.
  • identifiera planeringsproblem där analys av data i GIS-miljö på ett betydande sätt kan bidra till problemets lösning.
  • inhämta, bearbeta och kvalitetsbedöma egeninhämtad såväl som externtillverkad geokodad data
  • agera i projektform kring ett planeringsrelaterat uppdrag för vilket GIS har central betydelse
  • skapa egentillverkade kartor från egna och andras analysunderlag.

Innehåll

Kursen ger en översikt över allmänt förekommande kvantitativa metoder för insamling, bearbetning och presentation av data med samhällsgeografisk relevans, samt en introduktion till geografiska informationssystem (GIS). Studenten utvecklar sin förmåga att samla in, tolka och producera kvantitativa och geokodade data, som kan ligga till grund för planering och beslutsfattande. Kursen är till övervägande del praktiskt inriktad.

Undervisning

Undervisningen består av föreläsningar, gruppövningar, handledning, laborationer, PM och seminarier.

Examination

Kursen examineras genom projektarbete, seminarier och praktiska övningar, samt skriftliga inlämningsuppgifter. Betyg på hel kurs fastställs genom en sammanvägd bedömning av studentens prestation på kursens obligatoriska moment. Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare.

Litteraturlista saknas.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin