Populationsgenomik

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG508

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG508
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) 60 hp biologi samt 30 hp kemi eller 30 hp geovetenskap, eller (2) 90 hp biologi. I båda fallen krävs dessutom en fortsättningskurs i evolutionsbiologi, bioinformatik, genetik eller ekologi om 15 hp. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Grundtanken med kursen är att erbjuda fördjupning i ett antal centrala fält som studenterna mött på tidigare kurser under sin utbildning.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • diskutera grundläggande evolutionära frågor såsom artbildning, lokal anpassning, utvecklingen av parningssystem etc. i olika kontexter
  • presentera och diskutera nyckelbegrepp och centrala resultat inom populationsgenetiken
  • planera och genomföra experiment för att pröva hypoteser relaterade till frågor som diskuteras under kursen
  • använda metoder inom dataanalys som är relaterade till frågor som diskuteras under kursen, t.ex. Approximativ Bayesisk Dataanalys (ABC-metoder) och diffusionsbaserade metoder.

Innehåll

Föreläsningar och seminarier med anknytning till populationsgenomik där aktuell forskning pågår vid EBC. Projektarbete, där studenterna självständigt analyserar dataset, utformar analysprogram och gör litteraturgenomgångar/metaanalys.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, litteraturuppgifter och datalaborationer.

Examination

Delkurser: Teori 7 hp; Laborationer 3 hp; Projekt 5 hp

Teoridelen examineras genom skriftligt prov och en seminarieserie som fordrar aktivt deltagande. Laborationerna fordrar aktivt deltagande och examineras genom muntlig och skriftlig redovisning. Projektarbetet examineras muntligt och med skriftlig rapport.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin