Protein engineering

15 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1BG301

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1BG301
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi A1F, Kemi A1F, Teknik A1F, Tillämpad bioteknik A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

150 hp inklusive (1) Molekylär cellbiologi eller Genomfunktion eller Molekylärmedicinsk infektionsbiologi eller Genombiologi, eller (2) 30 hp inom Masterprogram i tillämpad bioteknik, Masterprogram i molekylär bioteknik eller Masterprogram i kemi med inriktning mot biokemi.

Mål

Studenterna får under kursen möta ett aktuellt molekylärbiologiskt och genteknologiskt problem. Målet är att ge dem fördjupade kunskaper och färdigheter som gör det möjligt att självständigt finna lösningar och i praktiken genomföra dessa lösningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

 • analysera proteiners struktur och uppbyggnad med datorbaserade metoder
 • redogöra för proteiners uppbyggnad och klassificering
 • analysera och jämföra proteiners aminosyresekvens och struktur samt relatera denna information till proteiners funktion
 • redogöra för enskilda aminosyrors egenskaper och inverkan på proteiners löslighetsegenskaper, struktur och funktion
 • redogöra för faktorer av betydelse för proteinveckningsprocesser och stabilitet
 • redogöra för hur proteiner kan användas för olika industriella och akademiska ändamål, såsom strukturbestämning, organisk syntes och läkemedelsdesign
 • analysera proteiners renhet och stabilitet och redogöra för hur de kan förvaras på bästa sätt
 • redovisa hur man med biotekniska metoder kan konstruera plasmider för expression av naturliga och modifierade gener
 • planera mutagenesexperiment för att testa proteinstabilitet och/eller funktion
 • konstruera primers för att introducera mutationer med hjälp av PCR
 • genomföra ett PCR-baserat mutagenesexperiment
 • med biokemiska metoder isolera proteiner
 • planera och genomföra aktivitetsmätningar av isolerat protein, samt karaktärisera renhet och stabilitet av proteinet
 • föra en fullständig och informativ laboratoriejournal, som uppvisar förståelse för GLP-kraven
 • utforma en enkel forskningsplan för en bioteknologisk uppfinning

Innehåll

Föreläsningar och datorbaserade övningar om bioteknologiska metoder och proteiners uppbyggnad, struktur och funktion. Föreläsningar om industriella och andra tillämpningar. Projektbaserade bioteknologiska experimentsom inkluderar produktion och analys av modifierade proteiner.

Studenterna ska genomföra dokumentation av den laborativa delen som motsvarar de krav som de kommer att möta i ett kommande yrkesliv. Studenten ska även presentera nya lösningar på ett utvalt bioteknologiskt problem.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar, gästföreläsningar, seminarier, grupp- och datorövningar samt laborationer. Deltagande i seminarier, laborationer och därtill hörande lektionsundervisning, gruppövningar, duggor och datorövningar är obligatorisk.

Examination

Delkurser: Teori (7 hp); Praktik (8 hp)

Teoridelen examineras genom skriftliga prov, samt muntliga och skriftliga uppgifter (7 hp).

Praktikdelen fordrar en korrekt utförd laboratoriejournal (enligt GLP) och muntliga redovisningar av laborativa experiment (5 hp) samt muntlig redovisning av ett originalforskningsprojekt (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin