Genomik - experimentella metoder

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1MB321

Kod
1MB321
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Biologi G2F, Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för biologisk grundutbildning

Behörighetskrav

60 hp inom civilingenjörsprogrammet i molekylär bioteknik inklusive Bioinformatisk strukturbiologi och en av kurserna Bioorganisk kemi eller Grundläggande organisk kemi.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • beskriva genomets funktion hos människan och modellorganismer
  • redogöra för metoder för att studera genom, såsom microarray-analyser, associationsstudier (GWAS), sekvensering av genom och transkriptom, och utvärdera kvalitén på data från sådana studier
  • beskriva metoder för att modifiera genom (t.ex. med CRISPR) samt översiktligt beskriva metoder att studera proteom och metabolom
  • konstruera strategier för att experimentellt angripa givna biologiska och biomedicinska frågeställningar med av kursen behandlad metodik och utvärdera resultat från sådana experiment
  • beskriva och utvärdera de forskningsmässiga, kommersiella och etiska konsekvenserna för samhället av utvecklingen inom genomik, funktionsgenomik och systembiologi

Innehåll

Kursen innehåller teori kring genomstruktur med fokus på det mänskliga genomet. Hur genom, transkriptom, proteom, och metabolom förhåller sig till och reglerar varandra. Genomvariation och dess betydelse för fenotypisk variation och sjukdomar. Moderna storskaliga metoder för analyser av dessa områden presenteras, inklusive hur storskaliga plattformar fungerar logistiskt och hur processer kvalitetssäkras. Bland de teknologier som behandlas ingår bl.a. sekvens- och hybridiseringsteknologi för genom- och transkriptomanalys samt proteom- och metabolomanalys. Vidare behandlas strategier att med hjälp av dessa teknologier finna och undersöka betydelsen av genomets variation för sjukdomstillstånd. Kursen tar även upp för samhället forskningsmässiga, kommersiella och etiska konsekvenser av utvecklingen inom detta område.

Undervisning

Undervisningen ges i form av föreläsningar och seminarier. Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Examination

Skriftlig tentamen (3 hp), seminarier och inlämningsuppgifter (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin