Fysikundervisning i praktiken

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA516

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1FA516
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G2F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

60 hp varav 45 hp fysik.

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten skriftligt och muntligt kunna förklara, diskutera och relatera till:

 • hur fysikens natur förhåller sig till upplevandet av fysiklärande
 • omfattningen av inlärningsproblem i grundläggande fysik
 • hur lärare kan använda forskningsbaserad kunskap för att förbättra möjligheterna till fysiklärande
 • hur forskning har visat att studenter upplever fysik ur ett epistemologiskt perspektiv
 • lärandemodellerna "conceptual change" och "variation"
 • vilken betydelse genus har över hur fysiklärande upplevs

Innehåll

Kursen skall utforska konsekvenser av olika undervisningsformer i fysik genom diskussioner rörande

 • fysikens natur som vetenskaplig gren
 • erfarenheter av fysikinlärning satta i ett sammanhang
 • exempel på forskning om studenters förståelse av grundläggande fysik
 • varför fysik uppfattas som svårt
 • exempel på integrering av ett genus perspektiv i fysikundervisningen

Undervisning

Undervisningen sker på engelska och ges i seminarieform. De studerande tilldelas inläsningsmaterial före varje seminarium och de förväntas utnyttja detta till förberedelser för att kunna deltaga aktivt i seminariet.

Examination

Examinationen består av två delar, dels en fortlöpande utvärdering baserad på studentens aktivitet under seminarierna samt på skriftliga essäer, dels ett skriftlig projekt i slutet av kursen. För godkännande av kursen krävs att båda dessa delar är godkända.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin