Musikens fysik

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA301

Kod
1FA301
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för hur ljud uppkommer och propagerar i form av mekaniska vågor i olika medier.
  • förklara hur toner skapas och ändras i blåsinstrument, stränginstrument, slaginstrument och med hjälp av rösten.
  • redogöra för vad som menas med harmonier, övertoner och relationer mellan toner i musikaliska skalor.
  • redogöra för grundläggande akustiska principer.
  • genomföra enklare laboration och redovisa resultaten.

Innehåll

Kursen tar upp ljudets allmänna egenskaper och beskriver ljud som vågor med hastighet, amplitud och frekvens som propagerar i ett medium. Vidare diskuteras vad som menas med en ton och hur en tons ljudstyrka och tonhöjd förhåller sig till vågens egenskaper. Kursen går även igenom hur 12-tonsskalan är uppbyggd och hur tonintervall, harmonier och övertoner relaterar till tonernas vågmönster. Tonbildning med hjälp av rösten, sträng-, blås- och slaginstrument exemplifieras, liksom stämning, klang och dissonans. Kursen behandlar även grundläggande akustik samt beskriver översiktligt musikens historia fram till skapandet av elektronisk musik.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, studiebesök.

Examination

Redovisning av laborationer och studiebesök (2 hp). Skriftlig examination vid kursens slut (3 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin