Introduktionskurs till fysik, astronomi och meteorologi

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA600

Kod
1FA600
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet och Fysik 2, Kemi 1, Matematik 4 eller Fysik B, Kemi A, Matematik E (områdesbehörighet A9/9)

Mål

Efter godkänd kurs skall studenten kunna:

  • översiktligt redogöra för den forskning som bedrivs inom fysik, geofysik, meteorologi, och astronomi vid Uppsala universitet
  • muntligt genomföra enklare presentationer av vetenskapligt material
  • bedöma och diskutera kvaliteter i egna och andras muntliga framställningar
  • redogöra för den vetenskapliga processen som lett fram till nutidens världsbild
  • reflektera över sig själv och sitt eget lärande i relation till sina fysikstudier
  • planera sina studier med hjälp av studieplaner, schema mm
  • använda etablerade studietekniker för att underlätta inlärning
  • använda de datorsystem som krävs på de inledande kurserna inom programmet samt kunna tillämpa de regler som gäller för att använda universitetets IT-system

Innehåll

Kursen består av tre delmoment:

1.Hur lär jag mig fysik; vad definierar fysik ur ett historiskt, filosofiskt och samhällsperspektiv (fysikämnets kultur); relationen mellan matematik och fysik; upplägget av kandidatprogrammet i fysik; gästföreläsningar om aktuell forskning; studiebesök i forskargrupper; övningar i muntlig presentationsteknik;

2.Introduktion till datoranvändning för fysikstudenter vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet, Uppsala universitet.

3.Studieteknik.

Undervisning

Seminarier och föreläsningar. Studiebesök hos forskargrupp. På kursen förekommer ämnesintegrerad kommunikationsträning med återkoppling och självvärdering

Examination

Delmoment 1: Aktivt deltagande vid föreläsningar och seminarier med obligatorisk närvaro. (2 hp)

Godkänd muntlig presentation avseende besök hos forskargrupper. (1 hp)

Delmoment 2: Datorlaborationer (1 hp)

Delmoment 3: Genomförande av obligatoriska uppgifter under kursens gång. (1 hp)

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin