Mekanik I

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1FA101

Kod
1FA101
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik G1F, Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för fysik och astronomi

Allmänt

Kunskaper behövs om vektorer från kursen Flervariabelanalys, som kan läsas samtidigt.

Behörighetskrav

Linjär algebra och geometri I samt Envariabelanalys, eller motsvarande.

Mål

Mekaniken utgör en grundläggande del av den klassiska fysiken med mycket stora tekniska tillämpningar.

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • beskriva och förklara fundamentala storheter inom kinematik och dynamik för partiklar och partikelsystem
  • tillämpa vektoralgebra i tre dimensioner, särskilt skalär- och vektorprodukt
  • förklara och använda teorin för den klassiska mekaniken, bestående av relationer mellan de fundamentala storheterna utgående från Newtons lagar, i enkla givna exempel
  • tillämpa de fundamentala storheterna och den klassiska mekanikens teori genom att analysera fysikaliska förlopp och ställa upp matematiska modeller för olika föremåls rörelse
  • visa analytisk problemlösningsförmåga vid mekaniska och tekniska tillämpningar samt bedöma resultatens rimlighet
  • genomföra fysikaliska experiment samt redovisa, förklara och försvara resultaten.

Innehåll

Partiklars kinematik beskriven med hjälp av kartesiska-, tangential/normal-, polära koordinater.

Partiklars dynamik: kraft, rörelsemängd, Newtons lagar, arbete och energi. Impuls.

Partikelsystem, masscentrum. Introduktion till kraftmoment. Massflöde. Introduktion till accelererade referenssystem.

Mekanikens utveckling.

Modeller för föremåls rörelse med tillämpningar

Experimentellt arbete inklusive mätvärdesbehandling, laborationer, muntliga och skriftliga redogörelser

Undervisning

Föreläsningar, lektioner och laborationer.

Examination

Skriftlig tentamen vid kursens slut (4 hp).

Under kursen ges en dugga och inlämningsuppgifter som ger bonus vid sluttentamen och vid första ordinarie omtentamen.

Laborationer (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin