Klimat

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV026

Kod
1TV026
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1N, Geovetenskap A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp, varav 90 hp inom teknik/naturvetenskap inklusive Meteorologi, hydrologi och miljömätteknik, 15 hp

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för det globala klimatet
  • analysera klimatets regelbundna och stokastiska variationer i tid och rum
  • bedöma relevansen av olika, med globala cirkulationsmodeller, beräknade klimatscenarier
  • redogöra för vilka krav som behöver ställas på klimatunderlag för tekniska tillämpningar
  • redogöra för de processer som styr förhållandena i det atmosfäriska gränsskiktet
  • redogöra för klimatologiska dygns- och årstidsvariationer i det atmosfäriska gränsskiktet.

Innehåll

Klimatets variabilitet i tid och rum (från dygns-, årstidsvariationer till längre perioder och från mikro- till global skala). Klimatets betydelse för en hållbar samhällsutveckling. Kunskap om klimatet kan tillämpas bl.a. på ljudutbredning, energiutvinning (sol-, vind-, vatten-, vågenergi etc.), dimensioneringsunderlag för konstruktioner (byggnader, dammar etc.) och ett hållbart samhällsbyggnad (vägar, flygplater, järnvägar, bebyggelse etc.). Samhällets påverkan på klimatet undersöks m.h.a. klimatmodeller och metoder för minskad påverkan (t.ex. koldioxidlagring och utsläppsrätter). Strukturen på atmosfären närmast markytan och hur dessa atmosfärsprocesser kan beskrivas och kvantifieras.

Undervisning

Föreläsningar, gästföreläsningar, räkneövningar samt laboration med inlämningsuppgift och presentation.

Examination

Skriftligt prov (9 hp). Laboration med inlämningsuppgift och presentation (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin