Reflektionsseismologi

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1GE054

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1GE054
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Fysik A1F, Geovetenskap A1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

180 hp inklusive 75 hp fysik och matematik. Seismologi, 10 hp, och Kontinuummekanik inom geofysik, 5 hp.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • transformera ekvationer från tidsrummet till frekvensrummet och åter.
  • beskriva Snell's lag samt kunna applicera denna för att lösa strålföljningsproblem.
  • härleda eikonalekvationen samt beskriva hur denna används vid seismisk migrering.
  • redogöra för de grundläggande principerna för insamling och processning av reflektionsseismiska data.
  • utföra processning av seismiska data med hjälp av MATLAB samt kunna modifiera de källskript som används.
  • förklara koncepten bakom samt tillämpa de olika migrationsteknikerna (Kirchhoff migration, downward continuation, fasskiftes migration).

Innehåll

Grunderna inom reflektionsseismik, Fouriertransformer, vågekvationen, strålteori, migration, dip moveout (DMO), Radontransformer, numeriska metoder, reflektion och transmission av elastiska vågor, pre-stack migration.

Undervisning

Föreläsningar, inlämningsuppgifter, problemlösning och datorberäkningar.

Examination

Skriftlig tentamen (4 hp) och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin