Miljörätt

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TV023

Kod
1TV023
Utbildningsnivå
Grundnivå
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

30 hp kurser inom teknik och naturvetenskap.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för grundläggande kunskaper om gällande svensk miljörätt och den tilläpningsmetodik som hör till rättsområdet.
  • redogöra för och diskutera de rättsliga styrmedlens effektivitet på miljöområdet.
  • med hjälp av främst lagtext lösa praktiska miljörättsliga problem.

Innehåll

Kursen behandlar rättsliga regler av betydelse för kvalitén

på yttre miljö (utomhusluft, yt- och grundvatten, biologisk mångfald mm): miljörätt.

Rättsområdet innefattar plan- och marklagstiftning(plan- och bygglagen (PBL) samt miljöbalkens (MB) regler om hushållning med mark- och vattenområden), naturvård (MBs regler om naturvård och artskydd samt skogsvårdslagen), skyddslagstiftning (MBs regler om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, kemikalier och avfall), lagstiftning om naturresursutvinning och vissa anläggningar (MBs regler om vattenverksamhet, översiktligt om väglagen) samt reparativa krav och sanktioner (MBs regler om förorenade områden, översiktligt om skadestånd för miljöskada och sanktioner). De rättsliga instrument som främst diskuteras är regler om lagstiftningens tillämpningsområde, grundläggande materiella krav och kontroll i vid mening (tillståndsprövning, tillsyn, straff). EG-rätten och dess betydelse inom svensk miljörätt behandlas översiktligt.

Undervisning

Föreläsningar och seminarier

Examination

Skriftlig tentamen (2 hp) och muntlig redovisning på seminarier (3 hp). Aktivt deltagande på seminarier.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin