Miljömanagement - projektkurs

10 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TV027

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TV027
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (G)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för geovetenskaper

Behörighetskrav

120 hp inklusive Miljörätt.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • jämföra olika roller hos och relationer mellan företag, offentliga och ideella organisationer samt andra aktörer i relation till frågor om miljö- och naturresurshantering samt hållbarhetsfrågor.
  • beskriva drivkrafter och processer för att integrera miljö- och naturresurshantering samt hållbarhetsfrågor med organisationers strategier, verksamhetsstyrning och omvärldsbevakning.
  • jämföra egna resultat med resultat från andra naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga studier.
  • genomföra ett projektarbete och förankra studien i en teoretisk grund inom miljömanagement och hållbar utveckling.

Innehåll

Kursens syfte är att ge kunskaper och färdigheter i hur företag och organisationer arbetar med hållbarhetsfrågor såsom miljö- och naturresurshantering samt hållbarhetsfrågor.

En orientering om hur aktörer i form av organisationer interagerar inom miljö- och naturresursförvaltning och vilka drivkrafter, processer och verktyg som finns när det gäller att koppla samman miljö- och naturresursaspekter samt hållbarhetsfrågor med strategier, verksamhetsstyrning, kvalitetssäkring, utveckling av produkter och tjänster, public relations och andra omvärldsrelationer.

Större delen av kursen ägnas åt ett projektarbete där studenterna får studera hur miljömanagement praktiseras eller kan praktiseras. Studenterna får tillfälle att använda kunskaper och/eller färdigheter som förvärvas under kurserna som ingår i terminsblocket Miljömanagement. Projektarbetet kan avse antingen offentliga, privata eller ideella aktörer/organisationer och kan avgränsas till att studera någon av de aspekter på miljömanagement som kursen behandlar. Under kursens gång ska studenterna reflektera kring och diskutera sin eventuella egen framtida roll i de managementprocesser som behandlas.

Undervisning

Kursen består till stor del av projektarbete i grupp, men undervisning förekommer också i form av föreläsningar, seminariearbete, handledning och redovisning av projektarbete.

Examination

Godkänt projektarbete (8 hp), deltagande i handledning, redovisning och seminarier (2 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin