Nanomaterial för energi- och miljötillämpningar

5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TM548

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TM548
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Materialteknik A1N, Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

120 hp inklusive 40 hp teknik/fysik/kemi. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för möjligheterna för nanostrukturerade material att bidra till mer effektiva energi- och miljötillämpningar,
  • redogöra för olika tekniker för framställning av nanomaterial,
  • ge exempel på vilka nanomaterial som behöver renrumsmiljö och vilka som kan tillverkas i konventionella laboratorier,
  • designa ett nanomaterial för komplexa tekniska system där dess kemiska, fysikaliska och/eller mekaniska egenskaper som uppkommer i nanoskala är viktiga,
  • använda litteratursökning och databaser för att hitta teknik som kan realisera idéer för framställning av nya nanomaterial.

Innehåll

Nanomaterial har börjat revolutionera våra liv. De framställs genom att tillsätta komponenter i nanoskala till redan existerande bulkmaterial eller genom att skapa helt nya nanostrukturerade material. Kursen presenterar nanomaterial för främst energitekniska och vattenreningstekniska tillämpningar, men även andra tillämpningsområden behandlas för att lyfta fram de multidisciplinära möjligheterna hos nanomaterial. Deras framställning såväl som tillämpliga analytiska tekniker behandlas liksom de fysikaliska och kemiska principer som ligger bakom nanomaterialens speciella egenskaper.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, grupparbete.

Examination

Muntlig tentamen. För godkänd kurs fordras även godkända laborationer och grupparbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Samläsning med motsvarande kurs inom forskarutbildningen.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin