Rening i samband med energiproduktion

7,5 hp

Kursplan, Avancerad nivå, 1TE210

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE210
Utbildningsnivå
Avancerad nivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik A1N
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för elektroteknik

Behörighetskrav

120 hp inom teknik/naturvetenskap. Engelska 6. (Med en svensk kandidatexamen uppfylls kravet på engelska.)

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • föreslå, motivera och utvärdera lösningar till olika energiproduktionsrelaterade miljöproblem,
  • göra uppskattningar av effektiviteten hos processer för att kontrollera utsläpp vid energiproduktion, och bedöma fördelar och nackdelar för olika metoder,
  • utvärdera kommersiella lösningar med avseende på effektivitet, biprodukter och kostnad,
  • ge användbara kriterier för plasmaassisterade processer,
  • fastställa lämplighet av enskilda typer av plasma för tillämpning i miljö- och materialteknik.

Innehåll

Föroreningskontroll. Fördelar och nackdelar med olika teknologier för gasrening. Tillämpning inom icke förnybar energiproduktion: fossila bränslen, avfallskraftverk (WTEP), förbränning, förgasning och rökgasefterbehandling. Energiproduktion från biomassa. Kontroll av föroreningar från vägtrafik och marina fartygsmotorer. Efterbehandling av avgaser. Katalys. Plasmaassisterade tekniker. Omvandling av CO2, NOx, SO2 och kolväten, reduktion av partikelämnen. Materialaspekter inom förnybar energi: hållbarhet, seghet, reduktion av oljud. Material för recirkulation av avgaser.

Undervisning

Föreläsningar, projektarbete och seminarier.

Examination

Ett antal korta skriftliga och muntliga prov under kursens gång samt skriftlig och muntlig redovisning av projektarbete vid kursens slut.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin