Maskinelement

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE608

Kod
1TE608
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Introduktion till maskinteknik. Datorstödd konstruktion (5 hp).

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för funktionen hos skruv-, nit- och axelförband samt fjädrar och dimensionera dem,
  • redogöra för funktionen hos axlar, lager och tätningar och dimensionera dem,
  • redogöra för funktionen hos kopplingar, bromsar och växlar och dimensionera dem.

Innehåll

Konstruktions och dimensioneringsprinciper, tribologi, fasta och löstagbara förband, fjädrar, axlar, axelförband, tätningar, lager, transmissioner, kopplingar, bromsar, växlar.

Grund för maskinelement: allmänna konstruktions- och dimensioneringsprinciper, tribologi, material och hålfasthet.

Förband: lösa förband, permanenta förband, fjädrar.

Rotorers element: axelförband, tätningar, lager, svänghjul.

Transmissioner: axelkopplingar, bromsar, remväxlar, grunder för kuggväxlar.

Undervisning

Föreläsningar, övningar, laborationer, inlämningsuppgifter, projektarbete och seminarier.

Examination

Teoriinnehållet examineras genom skriftlig tentamen (6 hp) samt projektuppgifter (3 hp). Laborationer och inlämningsuppgifter (1 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin