Dimensionering av konstruktioner

10 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE443

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE443
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G1F
Betygsskala
Med beröm godkänd, icke utan beröm godkänd, godkänd, underkänd
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

Introduktion till Byggteknik, Algebra och vektorgeometri, Funktionslära för ingenjörer och Byggnadsmekanik.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • redogöra för förfarandet vid lastnedräkning och stabilitetsanalys för en byggnadsstomme,
  • redogöra för grundprinciper vid val av beräkningsmodell och statiskt system,
  • redogöra för olika byggnadsmaterial och deras egenskaper relaterat till dimensionering,
  • redogöra för begreppen dimensionering i brottgränstillstånd och bruksgränstillstånd enligt gällande konstruktionsnormer,
  • självständigt dimensionera balkar i trä, betong och stål belastade i ett plan,
  • självständigt dimensionera centriskt tryckta pelare i trä och stål, samt pelare under samtidig böjning och tryck,
  • redogöra för begrepp och beteckningar som används vid spik-, skruv- och svetsförband, beskriva verkningssättet hos dessa, samt modellen för beräkning av enskilda förbands bärförmåga,
  • beskriva hur resultat från dimensionering och konstruktionsberäkningar återges som projekteringshandlingar.

Innehåll

Dimensionerings- och konstruktionsregler, laster på byggnadskonstruktioner samt lastnedräkning och stomstabilitet enligt Eurokoder. Materialegenskaper hos trä, betong och stål m.m. Dimensionering i brottgräns- och bruksgränstillstånd av balkar under plan böjning och skjuvning. Dimensionering av centriskt tryckta pelare samt pelare utsatta för samtidig böjning och tryck. Dimensioneringsregler och principer för spik-, skruv- och svetsförband. Användning av digitala hjälpmedel vid dimensionering. Projektering av bärande byggnadsdelar.

Undervisning

Föreläsningar och räkneövningar. Laboration. Obligatoriska inlämningsuppgifter. Grupparbete.

Examination

Inlämningsuppgifter samt skriftlig redovisning av laborationer (6 hp). Skriftlig tentamen (4 hp).

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

Övriga föreskrifter

Kursen kan inte tillgodoräknas i examen tillsammans med 1TE422 Stålbyggnad, 1TE401 Betongbyggnad I eller 1TE423 Träbyggnad.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin