Strukturoptimering

5 hp

Kursplan, Grundnivå, 1TE447

Det finns en senare version av kursplanen.
Kod
1TE447
Utbildningsnivå
Grundnivå
Huvudområde(n) med fördjupning
Teknik G2F
Betygsskala
Underkänd (U), godkänd (3), icke utan beröm godkänd (4), med beröm godkänd (5)
Fastställd av
Teknisk-naturvetenskapliga fakultetsnämnden, 30 augusti 2018
Ansvarig institution
Institutionen för materialvetenskap

Behörighetskrav

90 hp inom Högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik inklusive Byggkonstruktion, Byggnadsmekanik, Algebra och vektorgeometri.

Mål

Efter godkänd kurs ska studenten kunna:

  • förklara innebörden av målfunktioner,
  • förklara optimeringsalgoritmer som ligger till grund för strukturoptimering,
  • formulera ingenjörsmässiga designproblem för enkla lastbärande strukturer som matematiska optimeringsproblem,
  • numeriskt lösa enklare storleksoptimeringsproblem,
  • implementera optimeringsalgoritmer i MATLAB.

Innehåll

Målfunktioner, bivillkor, olika optimeringsalgoritmer. Numerisk implementering och problemlösning.

Undervisning

Föreläsningar, laborationer, projektarbete.

Examination

Skriftlig redovisning av projektarbete.

Om särskilda skäl finns får examinator göra undantag från det angivna examinationssättet och medge att en enskild student examineras på annat sätt. Särskilda skäl kan t.ex. vara besked om särskilt pedagogiskt stöd från universitetets samordnare för studenter med funktionsnedsättning.

FÖLJ UPPSALA UNIVERSITET PÅ

facebook
instagram
twitter
youtube
linkedin